Splošni pogoji prodaje in dostave podjetja Europapier Alpe d.o.o.

I. Splošna določila

1. Prodajalec svoje prodajne storitve zagotavlja izključno v skladu s pogoji, ki so navedeni v nadaljevanju in so bistveni del vsake prodajne pogodbe, tudi če kupec pogojev izrecno ne potrdi, razen če ni drugače pisno dogovorjeno. Vsakršna izjava, s katero prodajalec spreminja pogoje, se odreka pravicam ali spreminja postopek, naveden v splošnih pogojih, mora biti v pisni obliki in podpisana s strani ustrezno pooblaščene osebe prodajalca. S potrdilom naročila s strani prodajalca se šteje, da je kupec seznanjen s splošnimi pogoji in jih kot take sprejema.

2. Nakupni pogoji kupca vežejo prodajalca le v primeru, da jih izrecno potrdi v pisni obliki, vsakršno drugačno sklicevanje kupca na svoje pogoje ne vpliva na veljavnost in uporabnost splošnih pogojev prodaje in dostave prodajalca. V primeru nasprotja med pogoji prodajalca in pogoji kupca, veljajo splošni pogoji prodajalca, če ni izrecno drugače pisno dogovorjeno med prodajalcem in kupcem.

3. Za uporabo spletne trgovine www.europapier.si podjetja Europapier Alpe d.o.o. je potrebna registracija. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija kupcev je mogoča prek spleta, kjer kupci vnesejo svoje podatke v obrazec za registracijo v spletni trgovini. Z registracijo se kupec strinja s splošnimi pogoji poslovanja in z morebitno obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu s pogoji opredeljenimi na spletni strani  Europapier Alpe d.o.o. (Več o piškotkih). Kupec bo na podlagi podatkov po elektronski pošti prejel uporabniško ime in geslo. Registrirani uporabniki imajo možnost pregledovati vse podrobnosti svojega računa in pregledovati pretekle nakupe.

4. Prodajalec si pridržuje pravico zavrnitve zahteve za registracijo obiskovalca spletne trgovine, brez obrazložitve.

5. Spletno prodajo preko spletne trgovine www.europapier.si izvaja podjetje Europapier Alpe d.o.o., Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana, elektronski naslov office@europapier.si, telefon 01/54-72-100.

Podjetje je vpisano v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z matično številko 5790743000, osnovni kapital 341.721,00 EUR, ID za DDV SI 19017391.

6. Vsakršno izpodbijanje prodajne pogodbe zaradi sklicevanja kupca na nepoznavanje splošnih pogojev za prodajo in dostavo prodajalca oziroma zaradi pomote je nično.

II. Blago

1. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za tehnične lastnosti blaga in področja uporabe blaga, kot to določajo podatki proizvajalca. Kupec je, pred prevzemom in začetkom uporabe blaga, dolžan preveriti vse tehnične lastnosti blaga v katalogih, prodajnih brošurah in objavljenih dokumentih ter se prepričati, da je blago ustrezno in primerno za predvideno uporabo. Prodajalec ni dolžan preveriti ustrezne in pravne skladnosti zahtev kupca.

2. Za papirje v formatu se uporablja nominalna teža, ki pomeni bruto težo zmanjšano za težo lesne embalaže in uporabljenih zaščitnih sredstev. V težo zvitka je vključena tudi ovojnina, stročnice in vsa uporabljena zaščitna sredstva.

3. Slike izdelkov, objavljene v spletni trgovini, na spletni strani, v ponudbah, v katalogih, ostalih promocijskih materialih in drugod, so simboličnega značaja. Prodajalec si pridržuje pravico, da le-te niso točna ponazoritev dejanskega izdelka.

III. Cene

1. Če ni drugače dogovorjeno, se cene obračunavajo po veljavnem ceniku na dan dostave.

2. Cenam, ki jih je prodajalec navedel v cenikih in ponudbah, ter cenam, ki so navedene med prodajalcem in kupcem, se prišteje zakonsko določen DDV.

3. Cene veljajo na pariteti EXW skladišče prodajalca v skladu z zadnjo veljavno različico pravil INCOTERMS, razen če ni drugače pisno dogovorjeno. V kolikor je dogovorjena drugačna odprema blaga (nujna ali ekspresna), dodatni stroški take odpreme bremenijo kupca.

4. Prodajalec si prizadeva, da bi zagotovil najbolj ažurne in točne podatke. Kljub temu se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa.

IV. Naročilo

1. Naročilo velja za sprejeto, ko ga prodajalec potrdi v pisni obliki. Obseg pogodbe, ki tako nastane, je določen z dejanskim besedilom potrditve naročila s strani prodajalca. Kupec je dolžan preveriti vse ustrezne podrobnosti in mora biti pozoren na morebitne neskladnosti v besedilu.

2. Za opravljanje naročil preko spletne trgovine podjetja Europapier Alpe d.o.o. velja, da je naročilo oddano, ko stranka svoje naročilo potrdi s klikom na gumb »Zaključi naročilo«. Naročilo v tem trenutku postane zavezujoče.

V. Dostava

1. Obdobje dostave nastopi, ko so rešena vsa tehnična in poslovna vprašanja, konča pa se z odpremo ali obvestilom, da je blago pripravljeno na odpremo, razen če ni drugače dogovorjeno. Upoštevanje časovnih razporedov dostave predvideva, da kupec ravna skladno z obveznostmi, zlasti glede plačila.

2. Izdaja blaga se izvaja na pariteti EXW skladišča prodajalca, razen če ni pisno drugače dogovorjeno.

3. Za spletna naročila v skupni vrednosti nad 100,00 EUR je dostava brezplačna. Za spletna naročila v skupni vrednosti do 50,00 EUR cena dostave znaša 2,11 EUR, za naročila v skupni vrednosti od 50,00 EUR do 100,00 EUR cena dostave znaša 3,61 EUR.

Osebni prevzem naročenega blaga na sedežu podjetja v Ljubljani je brezplačen. 

Za vsa spletna naročila v skupni vrednosti do 100,00 EUR se obračuna strošek priprave blaga v višini 0,90 EUR.

Vse navedene vrednosti so brez DDV.

Dostava blaga je možna le znotraj Slovenije.

4. Dostava je pravočasna, če je izvedena v roku 14 dni pred ali 4 tedne po dogovorjenem roku dostave.

5. Kupec je dolžan prevzeti blago ali poklicati dostavo, v nasprotnem primeru lahko prodajalec skladišči blago na rizik in strošek kupca. Kupcu se zaračuna skladiščenje, zavarovanje in morebitno tečajno razliko (med dnevom dostave in prevzema) ter izda račun za blago, zapadlo v plačilo. V primeru, da kupec s prevzemom blaga zamuja več kot teden dni lahko prodajalec blago proda drugemu kupcu ter po odbitju stroškov, ki so nastali zaradi zamude prevzema, za preostanek zmanjša obveznost kupca. Kupec se v takem primeru odpoveduje vsem zahtevkom do prodajalca, zlasti tudi zaradi kršitve pravic intelektualne lastnine kot so uporaba znamke, logotipa ipd., ki so vsebovane na blagu.

6. V primeru sprememb pogodbe s strani kupca se časovni razpored dostave začne z dnem, ko je naročilo ponovno potrjeno s strani prodajalca.

7. V primeru zamude, mora kupec prodajalca pisno pozvati k izvršitvi dostave in mu določiti primeren rok izpolnitve, ki mora biti potrjen s strani prodajalca.  V primeru neizpolnitve po potrjenem roku izpolnitve, prodajalec odgovarja kupcu za nastalo škodo, omejeno do višine neto vrednosti naročila.

8. V primeru zamude zaradi višje sile ali dogodkov oziroma motenj, za katere prodajalec ni odgovoren (stavke, nepredvidene motnje v poslovanju ali odpremi), prodajalec ne odgovarja. Prodajalec v primeru zamude zaradi višje sile ali dogodka ali motnje, za katere prodajalec ni odgovoren, obvesti kupca in predlaga nov rok dostave. Če se v takem primeru pričakuje, da bodo okoliščine, zaradi katerih dostava ni mogoča, trajale dlje kot dva meseca, lahko prodajalec odstopi od pogodbe brez obveznosti.

VI. Plačilni pogoji

1. Plačila se izvedejo s pogoji, navedenimi na ponudbi ali potrditvi naročila. Plačila po sklenjenih asignacijskih pogodbah se štejejo za običajni način plačila oziroma izpolnitve obveznosti med kupcem in prodajalcem.

2. Prejeta plačila se upoštevajo tako, da se najprej pokrijejo po vrstnem redu stroški, obresti in najstarejši neporavnani dolgovi kupca pri prodajalcu, ne glede na račun, ki ga kupec želi poravnati. Izravnava dolga z nasprotnimi terjatvami je izključena, v kolikor ni izrecno dovoljena in pisno potrjena med obema strankama.

3. V primeru zamude plačila velja, da se za plačilo zamudnih obresti upoštevajo zakonske zamudne obresti. Kupec je dolžan povrniti tudi vse morebitne stroške, ki nastanejo pri prodajalcu zaradi zamude kupca.

4. V primeru zamude plačila ali kakršnih koli finančnih težav kupca, lahko prodajalec zahteva vnaprejšnje plačilo blaga in dostave, jamstvo ali pa ima pravico odstopiti od pogodbe brez odgovornosti, pri čemer predhodni rok ni potreben. Pravica do odstopa se nanaša tudi na neizvedene dostave ali na prihodnje pogodbe.

5. V primeru, da valuta plačila ni evro (EUR) in da tečaj dogovorjene valute na dan sklepanja pogodbe odstopa od tečaja na dan dostave za več kot 1 %, lahko prodajalec ali kupec odstopita od tistega dela pogodbe, za katerega še ni bila izvedena dostava.

6. Plačila za spletna naročila potekajo po predračunu, razen če ni dogovorjeno drugače. Naročilo bo dano v obdelavo po prejemu plačila na transakcijski račun prodajalca.

VII. Izdaja računa

1. Podjetje Europapier Alpe d.o.o. po dobavi naročenih izdelkov kupcu pošlje račun v pdf formatu na njegov e-poštni naslov. Kupec prejme račun za vsako naročilo posebej in za vsako ločeno odpremo znotraj posameznega naročila posebej.

2. Na računu so razčlenjeni cena, stroški priprave in dostave blaga ter morebitni drugi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom. 

3. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Vklopi razum, zahtevaj račun, kupec more prevzeti račun

VIII. Reklamacije

1. Obvestilo o napaki je veljavno le, če se v pisni obliki predloži takoj ob prejemu blaga. Kupec je dolžan ob prevzemu preveriti količino blaga in v primeru manka to najkasneje v 24-ih urah pisno sporočiti prodajalcu, sicer izgubi pravice, ki mu pripadajo. V pisnem obvestilu mora biti natančno opisana napaka, priložen mora biti vzorec, originalna etiketa zvitka, paletnega lističa, embalaže ali palete, prodajalcu pa mora biti omogočen pregled takega blaga. V primeru zamude z obvestilom o napaki ali v primeru, da kupec blago vključi v drug izdelek ali ga proda naprej, izgubi vse pravice, ki mu gredo iz jamčevanja prodajalca za stvarne napake.

2. V primeru pravočasnega in utemeljenega obvestila o napaki oziroma manku, ima prodajalec pravico izbire med znižanjem cene blaga ali zamenjavo blaga.

3. Odgovornost prodajalca je omejena izključno na neposredno škodo in je omejena z vrednostjo fakturiranega blaga brez napake.

4. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe blaga z napako pri vključitvi takega blaga v drug izdelek, če bi napako blaga kupec lahko zaznal, preden je začel blago uporabljati.

5. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo na blagu po preteku treh mesecev od prevzema. O ugotovljeni skriti napaki mora kupec prodajalca obvestiti v roku 24 ur od ugotovitve napake.

6. Prodajalec jamči za posebne lastnosti blaga le, če so te lastnosti dogovorjene v pisni obliki.

7. Reklamirano blago je potrebno v polnem obsegu, v predelanem ali nepredelanem stanju, držati na razpolago prodajalcu.

IX. Stvarna napaka (velja izključno za fizične osebe)

1. Potrošnik (fizična oseba) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki pisno obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

2. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko pretečeta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve.

3. Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.

4. Napaka je stvarna, kadar:

 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
 • izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
 • izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
 • je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

5. Primernost izdelka se preverja z drugim, brezhibnim izdelkom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem izdelku.

6. Kupec mora prodajalca o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te pisno obvestiti v zakonsko določenem roku in hkrati omogočiti pregled izdelka.

7. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na izdelku natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

X. Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe

1. Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti in zgolj za naročila oddana preko spletne trgovine) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov, naročenih preko spletne trgovine, prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Odstopni rok začne teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na elektronski naslov prodajalca office@europapier.si ali naslov podjetja Europapier Alpe d.o.o., Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Zraven izjave potrošnik obvezno pošlje tudi izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe. Pri tem potrošnika bremenijo stroški vračila blaga.

2. V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel na lastne stroške vrne osebno ali po pošti v skladišče na naslov podjetja Europapier Alpe d.o.o., Leskoškova cesta 14, 1000 Ljubljana. Potrošnik mora blago vrniti nepoškodovano in v nezmanjšani količini poslati ponudniku v 14 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od naročila. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

3. Ponudniku ni treba sprejeti blaga in s tem odstopa kupca od pogodbe (ter posledično vračila kupnine), če sta blago ali njegova embalaža poškodovana ali se je njegova količina zmanjšala.

4. Odstop od pogodbe ni možen v posebnih primerih, določenih v Zakonu o varstvu potrošnikov (ZVPot) in v morebitni drugi zakonodaji. Vračilo blaga  ni možno le za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe.

5. Odstop od pogodbe med drugim ni mogoč za naslednje blago:

 • za blago ali storitve, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • za blago, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • za blago, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • za opravljano storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 • za blago zapakirano v originalni ovojnini, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl ovojnino;
 • za blago, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • za storitev dostave blaga, ki ne predstavlja standardne zaloge v skladišču podjetja v Ljubljani in je bilo za potrošnika posebej naročeno iz drugih lokacij oziroma od dobaviteljev.

V primeru odstopa od pogodbe bo podjetje najpozneje v 14 dneh po prejemu brezhibno vrnjenega blaga plačilo blaga vrnilo na transakcijski račun potrošnika, ki ga navede na obrazcu za odstop od pogodbe.

XI. Pridržek lastninske pravice

1. Dokler plačilo ni izvršeno v celoti, na način, da je plačilo razvidno na prodajalčevem transakcijskem računu, ostane blago last prodajalca. Pridržek lastninske pravice se prenese tudi na izdelek, ki je nastal z uporabo blaga, na katerem ima prodajalec pridržano lastninsko pravico, v primeru vključitve v drug izdelek pa pridobi prodajalec solastništvo nad takim izdelkom. Prodajalec lahko zadrži blago tudi v primeru drugih neporavnanih obveznosti kupca do prodajalca.

2. V primeru nadaljnje prodaje blaga s strani kupca pred celotnim poplačilom prodajalcu ima  prodajalec pravico, brez posebnega soglasja, terjati kupčeve terjatve do njegovega dolžnika, pri čemer je kupec dolžan prodajalcu predložiti seznam svojih dolžnikov in vse potrebne podatke zaradi uveljavljanja terjatev (račune, dobavnice, prevoznice). Kupec je dolžan povrniti prodajalcu vse morebitne stroške sodnega uveljavljanja takih terjatev.

3. Kupec je dolžan z blagom, ki je v lasti prodajalca, ravnati previdno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ga primerno hraniti ter ga na lastne stroške zavarovati pred vsemi običajnimi tveganji, zlasti pred požarom, vlomom ali škodo zaradi izliva vode, poplavo.

XII. Embalaža

1. V primeru, da kupec prodajalcu v roku in pod pogoji, ki jih določi prodajalec, ne vrne EUR palete, na katerih je bila izvedena dobava blaga, oziroma jih vrne poškodovane, ima prodajalec pravico kupcu zaračunati vrednost ponovne nabave palet.

2. Prodajalca ne vežejo nikakršne obveznosti odstranjevanja prevozne in prodajne embalaže, razen če se kupec in prodajalec to izrecno pisno dogovorita.

XIII. Ostalo

1. Za vse sodne zahtevke, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, prodajalec pa lahko sodne zahtevke poda tudi stvarno pristojnemu sodišču na področju sedeža kupca. Za presojo se uporablja slovensko pravo.

2. V primeru neveljavnosti posameznega določila ali dela teh splošnih pogojev, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

Ljubljana, junij 2021